ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณษา ยิ้มแฉล้ม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0962233438
อีเมล์ : Parewa.wannasa@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ นาควิจิตร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0956985831
อีเมล์ : nisaratnak94@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรกัญญา เสวิกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0889569441
อีเมล์ : pokpig2012@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา ไชยานนท์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0965753328
อีเมล์ : am.chaiyanon.4@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ พิญญะคุณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0948984701
อีเมล์ : somjiraporn888@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมพร ดุจนาคี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0983218445
อีเมล์ : maimai11420@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธิดา สถิตพรอำนวย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0838044102
อีเมล์ : Sutida43@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน คำจ้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0917281930
อีเมล์ : winwin.ww612@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธาวี ยงทรัพย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0928656535
อีเมล์ : Mathawi2543@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิรชา นามสกุล บุญยวง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0912130301
อีเมล์ : niracha99@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววโรชา บูระพา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0958520785
อีเมล์ : butter2425@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรามาวดี ถิ่นบาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0957656470
อีเมล์ : rosalie17945@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล อินอ่ำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0624727056
อีเมล์ : Paisalinum55@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ แวลุน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0875522821
อีเมล์ : Nattawut2742@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิณรญา เทาอัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0949956317
อีเมล์ : Ninraya13@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติธัช เเข็งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0985473907
อีเมล์ : Poom_10800@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายลัทธพล ปลิดฉิม
ตำแหน่ง : ประธานคณะสีเขียว
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 086870045
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชาดา ศรีแตงทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะสีฟ้า
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0972042506
อีเมล์ : Suchadaeiei111@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัตชญา ภูมิผิว
ตำแหน่ง : ประธานคณะสีชมพู
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0968280779
อีเมล์ : nongtong200@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ เพ่งหาทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะสีเหลือง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0878228694
อีเมล์ : Manop4224@gmail.com