ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิกานต์ พรหมมี
ครู คศ.2

นางสาวปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์
ครู คศ.1

นางจุติพร เมฆบุตร
ครู คศ.1