ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิกานต์ พรหมมี
ครู คศ.2

นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ
ครู คศ.1

นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์
ครู คศ.1

นางจุติพร เมฆบุตร
ครู คศ.1