กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 081-5868324
อีเมล์ : Nutrada55@hotmail.com

นางศศิกานต์ พรหมมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 089-8157081

นางสาวปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1