คณะผู้บริหาร

นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน