ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง
ครู คศ.1

นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ครู คศ.1

นายภควัต บ่างสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ โพนเงิน