ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง
ครู คศ.1

นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ครูผู้ช่วย

นายภควัต บ่างสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง