ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 58 36 94
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 81 54 135
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 100 76 176
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 239 166 405
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 31 28 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 39 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 45 42 87
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 103 109 212
รวมทั้งหมด 342 275 617

           ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2560
สรุป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
                                                      
   

                                

  จำนวนห้องเรียน

         1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 12 ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 1         4   ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 2         4   ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 3         4   ห้องเรียน

        2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน 13 ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 4        4   ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 5        4  ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 6        5   ห้องเรียน