ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 62 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
15 พ.ย. 62 English Camp
11 พ.ย. 62 ถึง 13 พ.ย. 62 เรียนซ้ำ
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
10 พ.ย. 62 เก็บเงินระดมการศึกษา
06 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
04 พ.ย. 62 ถึง 08 พ.ย. 62 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
22 มิ.ย. 61 วันรำลึกถึงสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
22 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู
09 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ( เพิ่มเติมจาก สพม .1 จัดสรรมา)
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม .4
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ
05 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียน ม.4
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 เม.ย. 61 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียน ม.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มี.ค. 61 รับประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
กลุ่มบริหารวิชาการ และงานส่งเสริมประชาธิปไตย
29 มี.ค. 61 ประกาศผลการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา2561
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6
13 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 เรียนซ้ำวิชาที่สอบไม่ผ่าน ภาคฤดูร้อน 2/2560
12 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ สอบแก้ตัวตัวครั้งที่ 2 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคเรัียนที่ 2/2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 ม.6 สอบ O-NET
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 ก.พ. 61 ส่งคะแนน ปพ./ไฟล์คะแนนปลายภาคภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 ม.6 สอบ GAT - PAT
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ. 61 ถึง 22 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.พ. 61 กิจกรรมวันตรุษจีน
กสร.ต่างประเทศ
13 ก.พ. 61 นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ยื่นคำขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2560
งานส่งเสริมประชาธิประไตย
12 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
09 ก.พ. 61 กิจกรรมน้องส่งพี่ วันอำลา ม.3, ม.6
08 ก.พ. 61 มอบเกรียรติบัตรเด็กศิลาฯ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
06 ก.พ. 61 นักเรียนพร้อมผู้ปกครองยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/60
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 หมายเหตุ:กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.พ. 61 ตลาดนัดอาชีพ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน+กสร.การงานอาชีพ
29 ม.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 คุณครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ม.ค. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกระดับชั้น (Classroom Meeting)
ระบบช่วยดูแลนักเรียน
18 ม.ค. 61 OPEN-HOUSE
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก และวันครู
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
09 ม.ค. 61 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ม.ค. 61 ส่งคะแนน ปพ. ครั้งที่ 1/ไฟล์คะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งผลเรียนซ้ำ
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กสร.ต่างประเทศ
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ( วันชาติ)
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันเอดส์โลก
งานป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด
29 พ.ย. 60 MATH Camp
กสร.คณิตศาสตร์
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
27 พ.ย. 60 English Camp
24 พ.ย. 60 กีฬาสี
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
23 พ.ย. 60 กิิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ
06 พ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกระดับชั้น
กลุ่มบริหารวิชาการ
06 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 เรียนซ้ำทุกระดับชั้นในวิชาที่ไม่ผ่าน ( ภาคเรียนที่ 1/2560 )
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 พ.ย. 60 ถึง 05 พ.ย. 60 สอบ มสธ.
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
งานคณะสี
03 พ.ย. 60 ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 พ.ย. 60 เปิดเภคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
10 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
03 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 รายวิชาภาคเรียนที่ 1/2560
29 ก.ย. 60 งานเกษียณอายุราชการ
งานบุุคคล
28 ก.ย. 60 ส่ง ปพ. Bookmark
งานวิชาการ
22 ก.ย. 60 English Camp
กสร.ภาษาต่างประเทศ
18 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
14 ก.ย. 60 กิจกรรมมุทิตาจิต
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
11 ก.ย. 60 ส่งโครงการ ปีงบประมาณ 2561
งานแผนและนโยบาย
08 ก.ย. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
25 ส.ค. 60 กิจกรรมห้องสมุด
งานห้องสมุด
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
กสร.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 ส.ค. 60 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ
สนง.กิจการนักเรียน
04 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน
กสร.สุขศึกษาและพลศึกษา
31 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
กสร.ภาษาไทย
27 ก.ค. 60 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
งานกิจการนักเรียน
18 ก.ค. 60 ถึง 20 ก.ค. 60 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
14 ก.ค. 60 กิจรรมวันชาติฝรั่งเศส
กสร.ภาษาต่างประเทศ
13 ก.ค. 60 กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ พระองค์โสม
สนง.กิจการนักเรียน
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กสร.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
กสร.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 มิ.ย. 60 วันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 60 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
กสร.ภาษาไทย/งานอนามัย
22 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
สนง.กิจการนักเรียน
17 มิ.ย. 60 Science Camp
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
กสร.วิทยาศาสตร์
11 มิ.ย. 60 ประชุมและคัดเลือกเครือข่ายระดับชั้น/ห้องเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
กสร.วิทยาศาสตร์
04 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
และคัดเลือกเครือข่ายระดับห้องเรียน
สนง.กิจการนักเรียน
02 มิ.ย. 60 ค่ายภาษาไทย ม.1
กสร.ภาษาไทย
15 พ.ค. 60 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานวิชาการ
04 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4
งานกิจการนักเรียน
24 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ม.1
งานวิชาการ
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.4
งานวิชาการ
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1
งานวิชาการ
12 เม.ย. 60 ประกาศผลและรายงานตัว ม.1
งานวิชาการ
08 เม.ย. 60 สอบเข้าเรียน ม.1
งานวิชาการ
06 เม.ย. 60 ประกาศผลและรายงานตัว(ม.3ทั่วไป)
งานวิชาการ
04 เม.ย. 60 ม.3 (เดิม) รายงานตัว
งานวิชาการ
02 เม.ย. 60 สอบเข้านักเรียน ม.4
งานวิชาการ
31 มี.ค. 60 รับใบประกาศนียบัตร
งานวิชาการ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4
งานวิชาการ
20 มี.ค. 60 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
งานวิชาการ
06 มี.ค. 60 อบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
งานบุคคล
27 ก.พ. 60 ถึง 01 มี.ค. 60 อบรมพัฒนาบุคลากร จ.น่าน
กลุ่มบุคคล
20 ก.พ. 60 ถึง 23 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
งานวิชาการ
08 ก.พ. 60 มอบเกียรติบัตรเด็กดีศีลาฯ
งานคุณธรรมจริยธรรม
03 ก.พ. 60 ตลาดนัดอาชีพ
สนง.กิจการนักเรียน
27 ม.ค. 60 กิจกรรมวันตรุษจีน
กสร.ภาษาต่างประเทศ
13 ม.ค. 60 แนะแนวการศึกษาแต่ละสถาบัน
งานแนะแนว
12 ม.ค. 60 งานวันครู วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
งานกิจการนักเรียน
05 ม.ค. 60 ถึง 06 ม.ค. 60 สอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 สอบ Pre O-NET
งานวิชาการ
ลงทะเบียนซ้ำทุกระดับชั้น
26 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
งานวิชาการ
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสมาส
กสร.ภาษาต่างประเทศ
21 ธ.ค. 59 ถึง 24 ธ.ค. 59 เรียนภาคฤดูร้อน
งานวิชาการ
20 ธ.ค. 59 Sila Festival ตลาดนัดอาชีพ
กสร.การงานอาชีพ
02 ก.ย. 59 เลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสี
งานส่งเสริมประชาธิปไตย สำนักงานบริหารกิจการนักเรียน
26 ส.ค. 59 กีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์ไทย
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดผ้าไทย
01 ก.ค. 59 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 มิ.ย. 59 วันสถาปนาโรงเรียน
สำนักงานบริหารทั่วไป
24 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่


ข้าราชการครู ผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
นักเรียน ชุดรักเรียน ข้าราชการครู ชุดข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เสื้อเหลือง สภานักเรียน
12 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559
ชุดนักเรียน
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
เก็บเงินระดมทรัพพยากร ( ทุกระดับชั้น)
กลุ่มปริหารงบประมาณ