ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนกวรรณ สีหนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจริยวรรณ เนื่องฤทธิ์
ครู คศ.2

นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3