ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจริยวรรณ เนื่องฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ สีหนาท
ครู คศ.1

นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ครูอัตราจ้าง