กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจักรชัย อินลายศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศิริพร ปกติ
ครู คศ.1