ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวิมล สมพร
ครู คศ.1

นางพาชื่น องค์วรรณดี
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครู คศ.1

นางสาวดลยา กินร
ครู คศ.1