ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวิมล สมพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพาชื่น องค์วรรณดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครู คศ.1

นางสาวดลยา กินร
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีราณัฐสิ์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย