ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวิมล สมพร
ครู คศ.1

นางพาชื่น องค์วรรณดี
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลยา กินร
ครูผู้ช่วย