กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครู คศ.1

นางสาวดลยา กินร
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีราณัจสิ์ อุดมฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาววรางค์ศิริ สุภมาตร
ครู คศ.1