ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปิยะวงษ์ บางปา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพาชื่น องค์วรรณดี
ครู คศ.3

นางสาวพรพรหม วิศิษฎ์วณิชย์
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิมล สมพร
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา สัตย์รักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลยา กินร
ครูผู้ช่วย