ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.2

นายชานนท์ กรุดเงิน
ครู คศ.1