ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชานนท์ กรุดเงิน
ครู คศ.1

นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง
ครูผู้ช่วย