กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2