ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี
ครู คศ.1

นายชานนท์ กรุดเงิน
ครูผู้ช่วย

นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง