กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ หลาบคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 081-6597269
อีเมล์ : pokky3030@gmail.com

นางสาวศิตาภา ศรีรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายประหยัด แก้วอำไพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2