ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาภรณ์ หลาบคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเสถียร นิยม
ครู คศ.2

นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวศิตาภา ศรีรักษ์
ครู คศ.1