ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่