กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 087-4959538
อีเมล์ : Watcha-Kan2011@hotmail.com

นางนภาพร มูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 089-8893468

นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 083-8099968
อีเมล์ : smaneerat3@gmail.com