ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนภาพร มูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธันวา ชัยวณิชย์
ครู คศ.2

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1