ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธันวา ชัยวณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา
ครู คศ.3

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2

นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ
ครู คศ.3

นางนภาพร วงศ์พุฒ
ครู คศ.2

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครูผู้ช่วย