ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธันวา ชัยวณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา
ครู คศ.3

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2

นายสุธน ชูชัย
ครู คศ.2

นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ
ครู คศ.3

นางนภาพร วงศ์พุฒ
ครู คศ.2

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครูผู้ช่วย