ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธันวา ชัยวณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา
ครู คศ.3

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2

นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ
ครู คศ.3

นางนภาพร วงศ์พุฒ
ครู คศ.2

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1