ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธันวา ชัยวณิชย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววัชรี กาญจนเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนภาพร มูลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์
ครู คศ.1