ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกตุวดี คมขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท์
ครู คศ.2

นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว
ครู คศ.1

นางสาวจริยา บัวสำเริง
ครู คศ.1