ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเกตุวดี คมขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท์
ครู คศ.2

นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจริยา บัวสำเริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2