ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรม ลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 96.93 KB 179
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรม ลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.9 KB 126
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 90.18 KB 140
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.77 KB 93
>เอกสารแผนงาน 224
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.2 KB 200
ผง.2 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.88 KB 44285
ผง.2 ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 44376
บันทึกข้อความรายงานการไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 48658
แบบฟอร์มกิจกรรม(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 48262
แบบฟอร์มงาน(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 47.43 KB 48524
แบบฟอร์มโครงการ(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 115.98 KB 48431
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.72 KB 48669
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 48497
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 48344
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 48677
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 48537
ผง2 - 2563 48366
งานพัสดุ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างแบบยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.2 KB 48309
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างแบบสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48468
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.97 KB 48436
เอกสารประกอบการยื่น วPA
>เอกสารประกอบการยื่น วPA /64 387
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปเล่มประชุมผู้ปกครอง classroom meeting65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.94 KB 10
สรุปเล่มประชุมผู้ปกครอง classroom meeting65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 25
เอกสารประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom meeting Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 29701
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 38294
ชล.ศจ.08 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48238
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 49073
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 48508
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 48604
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 48566
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48445
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 48320
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48615
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 48591
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48574
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48670
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 48683
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 48445
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 48607
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 48616
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 48421
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 48530
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 51373
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.04 KB 129
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.51 KB 130
ประกาศค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.3 KB 134
ค่าเป้าหมาย64(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.81 KB 128
ค่าเป้าหมาย64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.63 KB 128
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.18 KB 118
การให้ความเห็นชอบมฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 114
SAR SILA 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 44301
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48275
ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48265
SAR SILA 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48231
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 48320
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 48642
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 48562
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 48624
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 48558
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48239
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 48440
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48267
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 48218
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 48350
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 48401
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48549
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48279
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48417
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 48425
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 48404
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบ คส.2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 122
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 35201
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.82 KB 35147
แบบฟอร์มชี้แจงสาเหตุการลงเวลาระบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 44247
แบบฟอร์มขออนุญาตศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.72 KB 44223
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 48291
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 48273
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 48272
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 48624
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 48519
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 48499
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48315
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 48273
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48585
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 48508
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 48523
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 48407
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48638
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 48614
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 48768
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48957
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 48382
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 48357
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 48431
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 48410
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 48301
เอกสารงานวิชาการ
เล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.61 KB 48306
เล่มชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 54.69 KB 48344
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.94 KB 48473
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 48784
บันทึกข้อความวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 48864
บันทึกข้อความวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 48254
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.99 KB 48266
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48377
ฟอร์มแบบทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.56 KB 48293
ฟอร์มแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 60.14 KB 48810
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 48530
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 48697
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 48347
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 48232
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 48516
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 48239
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 48554
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 48595
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 48628
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 48288
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 48537
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48379
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 48378
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 48868
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 48614
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 48455
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 48397
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 48538
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 49281
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 48874
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 48299
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 48536
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 48822
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 48537
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 48670
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 48643
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 48340
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 48310
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 48667
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48524
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48516
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48502
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48576
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48453
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48537
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารขอแลกเปลี่ยนหน้าที่เวรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.91 KB 29651
แบบขอแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.94 KB 38193
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 48592
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48427
งานจัดระบบสารสนเทศ
สารสนเทศปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48493
สารสนเทศปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48509
สารสนเทศปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 48577
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 48665
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.99 KB 48465
4- Execl คำนวณชั่วโมงการสอน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.39 KB 48257
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 48345
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.25 KB 48909
2-2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48356
2-1 การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 48408
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48656
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 48492
PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 48784
PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 48426
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 48349
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48386
อื่นๆ
ใบสมัครครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 38219
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.7 KB 48672
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 48672
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.88 KB 48604
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 48429