ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกชุมนุม2-65 Word Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 45
แบบบันทึกชุมนุม2-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.42 KB 27
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรม ลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 96.93 KB 269
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรม ลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.9 KB 168
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 90.18 KB 241
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.77 KB 163
>เอกสารแผนงาน 317
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.2 KB 217
ผง.2 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.58 KB 44318
ผง.2 ปี65 Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 44414
บันทึกข้อความรายงานการไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 48678
แบบฟอร์มกิจกรรม(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 48278
แบบฟอร์มงาน(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 47.43 KB 48532
แบบฟอร์มโครงการ(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 115.98 KB 48439
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.72 KB 48674
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 48501
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 48351
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 48710
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 48553
ผง2 - 2563 48380
งานพัสดุ
ฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างแบบยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.6 KB 12
ฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างแบบสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.77 KB 15
ใบสำคัญรับเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 13
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 9
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้างแบบยาว-แบบสั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.16 KB 48485
เอกสารประกอบการยื่น วPA
>เอกสารประเมินเงินเดือนและวิทยฐานวPA 439
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปเล่มประชุมผู้ปกครอง classroom meeting 2/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.14 KB 40
สรุปเล่มประชุมผู้ปกครอง classroom meeting 2/65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 90
เอกสารประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom meeting Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 29725
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 38324
ชล.ศจ.08 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48251
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 49085
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48537
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 48647
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 48572
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48472
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 48339
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48630
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 48610
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48598
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48682
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 48711
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 48452
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 48627
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 48622
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 48438
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 48533
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 51379
งานประกันคุณภาพ
ประกาศมาตรฐาน+กำหนดค่าเป้าหมาย ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 926.59 KB 18
SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 46
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.04 KB 142
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.51 KB 135
ประกาศค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.3 KB 139
ค่าเป้าหมาย64(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.81 KB 144
ค่าเป้าหมาย64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.63 KB 132
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.18 KB 121
การให้ความเห็นชอบมฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 117
SAR SILA 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 44322
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48288
ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48268
SAR SILA 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48236
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 48328
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 48645
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 48566
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 48628
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 48561
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48242
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 48443
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48270
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 48233
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 48364
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 48415
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48563
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48292
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48423
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 48442
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 48410
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.88 KB 6
แบบ คส.2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 128
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 35206
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.82 KB 35160
แบบฟอร์มชี้แจงสาเหตุการลงเวลาระบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 44251
แบบฟอร์มขออนุญาตศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.72 KB 44236
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 48296
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 48278
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 48277
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 48629
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 48522
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 48503
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48330
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 48290
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48588
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 48514
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 48545
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 48410
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48651
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 48618
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 48781
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48960
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 48386
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 48370
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 48447
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 48423
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 48306
เอกสารงานวิชาการ
บันทึกข้อความวิจัย pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.39 KB 20
บันทึกข้อความวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.17 KB 28
เล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.61 KB 48310
เล่มชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 54.69 KB 48357
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.94 KB 48499
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 48810
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.99 KB 48275
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48416
ฟอร์มแบบทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.56 KB 48309
ฟอร์มแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 60.14 KB 48830
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 48535
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 48709
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 48352
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 48237
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 48531
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 48252
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 48558
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 48599
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 48641
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 48292
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 48569
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48400
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 48393
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 48888
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 48632
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 48471
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 48412
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 48551
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 49336
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 48896
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 48323
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 48540
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 48849
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 48547
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 48701
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 48646
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 48369
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 48316
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 48691
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48535
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48521
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48506
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48579
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48468
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48553
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารขอแลกเปลี่ยนหน้าที่เวรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.41 KB 29677
แบบขอแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.94 KB 38219
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 48596
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48430
งานจัดระบบสารสนเทศ
สารสนเทศปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48506
สารสนเทศปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48522
สารสนเทศปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 48590
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 48670
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.99 KB 48468
4- Execl คำนวณชั่วโมงการสอน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.39 KB 48264
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 48349
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.25 KB 48922
2-2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48369
2-1 การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 48426
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48659
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 48505
PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 48797
PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 48432
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 48362
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48406
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.32 KB 12
ใบสมัครครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 38235
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.7 KB 48682
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 48690
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.88 KB 48613
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 48478