ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.2 KB 57
ผง.2 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.88 KB 44154
ผง.2 ปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 44180
บันทึกข้อความรายงานการไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.33 KB 48528
แบบฟอร์มกิจกรรม(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 48139
แบบฟอร์มงาน(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 47.43 KB 48411
แบบฟอร์มโครงการ(Update64) Word Document ขนาดไฟล์ 115.98 KB 48309
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.72 KB 48562
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 48390
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 48229
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 48530
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 48420
ผง2 - 2563 48265
งานพัสดุ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างแบบยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.2 KB 48203
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างแบบสั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.83 KB 48354
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.97 KB 48299
เอกสารประกอบการยื่น วPA
เอกสารประกอบการยื่น วPA /64 198
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom meeting Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 29557
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 38149
ชล.ศจ.08 แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 48115
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48951
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 48397
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 48486
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 48462
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48334
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 48217
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 48495
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 48486
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48454
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 48556
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 48543
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 48335
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 48476
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 48505
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 48300
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 48427
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 51250
งานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.04 KB 14
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 464.51 KB 15
ประกาศค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.3 KB 15
ค่าเป้าหมาย64(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.81 KB 13
ค่าเป้าหมาย64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.63 KB 17
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.18 KB 14
การให้ความเห็นชอบมฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 13
SAR SILA 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 44184
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 48173
ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48164
SAR SILA 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48131
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 48218
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 48540
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 48461
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 48522
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 48459
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48141
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 48340
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 48167
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 48118
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 48253
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 48302
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48452
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48176
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 48314
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 48320
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 48297
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบ คส.2 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 19
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Word Document ขนาดไฟล์ 49.51 KB 35081
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรับใหม่ โควิด 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.82 KB 35046
แบบฟอร์มชี้แจงสาเหตุการลงเวลาระบบออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 44148
แบบฟอร์มขออนุญาตศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.72 KB 44121
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 48190
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 48168
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 48170
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 48521
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 48418
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 48399
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 48213
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 48154
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 48471
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 48403
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 48387
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 48308
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48511
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 48507
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 48664
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48851
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 48277
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 48252
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 48314
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 48247
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 48203
เอกสารงานวิชาการ
เล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.61 KB 48199
เล่มชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 54.69 KB 48210
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.94 KB 48364
แนวทางการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 48646
บันทึกข้อความวิจัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.43 KB 48764
บันทึกข้อความวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 48141
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.99 KB 48163
(ปก)รายงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48260
ฟอร์มแบบทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.56 KB 48181
ฟอร์มแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 60.14 KB 48691
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 48421
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 48556
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 48248
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 48132
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 48409
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 48141
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 48454
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 48495
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 48526
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 48186
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 48397
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48257
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 48239
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 48762
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 48488
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 48345
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 48251
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 48421
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 48880
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 48703
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 48166
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 48433
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 48567
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 48393
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 48502
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 48520
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 48186
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 48196
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 48538
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 48419
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48409
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 48402
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48475
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48348
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 48437
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารขอแลกเปลี่ยนหน้าที่เวรฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.91 KB 29528
แบบขอแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.94 KB 38085
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 48493
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48324
งานจัดระบบสารสนเทศ
สารสนเทศปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48383
สารสนเทศปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 48405
สารสนเทศปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.42 MB 48475
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 48548
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.99 KB 48365
4- Execl คำนวณชั่วโมงการสอน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.39 KB 48148
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 48236
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.25 KB 48812
2-2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48255
2-1 การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 48306
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48552
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 48394
PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 48681
PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 48310
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 48250
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48267
อื่นๆ
ใบสมัครครูอัตราจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 38104
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.7 KB 48558
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 48562
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.88 KB 48499
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 48285