ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 92912
แบบฟอร์มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.77 KB 92912
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.37 KB 92910
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.72 KB 93885
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 93785
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 93920
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 94060
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 94099
ผง2 - 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 94201
งานพัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.03 KB 92931
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 93730
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 93647
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 93695
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 93725
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 93678
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 93713
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 93687
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 93718
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 93694
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 93727
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 93693
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 93722
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 93684
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 93715
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 93678
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 93703
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 93674
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 93726
งานประกันคุณภาพ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 29055
ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 29055
SAR SILA 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 40805
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 93711
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 93713
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 93718
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 93709
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 93697
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 93704
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 93694
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 93695
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 93791
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 93690
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 93759
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 93767
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 93813
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 93996
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 94203
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 93952
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 93675
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 93673
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 93777
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 93740
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 93714
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 93685
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 93689
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 93864
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 93964
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 93835
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 93958
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 93919
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 94017
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 93838
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 93956
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 93828
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 94047
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 93856
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 93946
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 93921
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 93797
เอกสารงานวิชาการ
ฟอร์มแบบทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.56 KB 93521
ฟอร์มแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 60.14 KB 93565
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 93719
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 93929
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 93771
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 93765
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 93841
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 94381
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 94206
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 93826
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 94033
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 94243
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 93961
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 93860
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 94006
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 93894
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 94094
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 93876
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 94018
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 94416
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 94259
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 95466
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 93874
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 93767
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 94085
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 95594
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 93945
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 93793
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 93925
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 93788
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 93926
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 93800
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 93819
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 93764
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 93758
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 93820
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 93753
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 93677
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 93700
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
6-เอกสารศึกษาเพิ่มเติมการแนบเอกสารตามตัวชี้วัด 10
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 20
5-เกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.99 KB 22
4- Execl คำนวณชั่วโมงการสอน1-63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.39 KB 10
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Word Document ขนาดไฟล์ 42.73 KB 10
3-แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.25 KB 13
2-2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 9
2-1 การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 13
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 8
1-บันทึกข้อความขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.08 KB 8
PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 93741
PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 93726
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 93667
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 93682
อื่นๆ
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 93705
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.07 KB 93689
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.13 KB 93691
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 93994