ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รายละเอียดผลงาน
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับเกียรติบัตรจากว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 ในฐานะที่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,11:05   อ่าน 135 ครั้ง