ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างประเทศ

ครูหาน ไห่ โฉว
ครูภาษาจีน