ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษและวิทยากรท้องถิ่น

นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ครูพิเศษกลุ่มสาระฯศิลปะ (นาฏศิลป์)

เหล่าซือหาน ไห่โฉว
ครูชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)