ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกตุวดี คมขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0841020265
อีเมล์ : ket.tv.adee@hotmail.com
ที่อยู่ :
18/56 หมู่ 1 ซ.นนทบุรี 20-8 ถ.สนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี / ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / สาขาสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 พ.ค. 2554 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล