ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานทำความสะอาด

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธาดา ด้วงจาด
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 086-516-7371
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
125 ริมคลองประปาฝั่งขวา แขวง/เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล