ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มการศึกษาพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชฎาพร สกุลสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4539917
อีเมล์ : miss.chada@hotmail.com
ที่อยู่ :
212 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ บางซื่อ กทม. 10800
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล