ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 083-8099968
อีเมล์ : smaneerat3@gmail.com
ที่อยู่ :
212/13 ซ.กรุงเทพ-นนท์21 ถ.กรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ 10800
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล