ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 261
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 166.04 KB 149
ตัวอย่างการกรอกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้2561 Word Document ขนาดไฟล์ 102.72 KB 97
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง 16 เม.ย 63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.32 KB 30
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.27 KB 34
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 98
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 213
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 333
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.09 KB 167
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 356
ผง2 update2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 468
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 242
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 434
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 235
งานพัสดุ
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 47
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.79 KB 192
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.09 แบบการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 56
แบบฟอร์มเล่มรายงาน Classroom Meeting2/61 Word Document ขนาดไฟล์ 349.5 KB 260
updateชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 165
updateชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 159
updateชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 15.85 KB 203
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 198
ชล.ศจ.08แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน Word Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 251
ชล.ศจ.08แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.52 KB 115
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 132
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 215
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.25 KB 534
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 174
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.38 KB 146
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 138.5 KB 182
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 231
งานประกันคุณภาพ
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 22
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 29
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 24
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 19
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 19
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 17
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 18
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 40
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 17
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 86
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 89
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 130
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 283
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 360
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 268
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 60
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 42
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 25
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 26
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 189
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 278
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 166
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 270
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 190
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 335
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 180
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 265
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 165
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 276
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 178
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 251
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 199
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 138
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 39
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 190
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 101
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 106
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 160
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 568
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 504
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 161
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.33 KB 300
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 489
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 272
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 188
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 321
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 184
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 415
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 137
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 301
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 333
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 293
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 431
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 181
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 107
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 244
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 155
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 208
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 121
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 190
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 116
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 218
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 138
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 62 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 119
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 105
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 94
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 155
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 92
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 15
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 38