ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบฟอร์มกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.91 KB 71812
แบบฟอร์มงาน Word Document ขนาดไฟล์ 51.77 KB 71811
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.37 KB 71811
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.72 KB 72781
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 72690
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 72804
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 72962
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 72997
ผง2 - 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 73099
งานพัสดุ
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.03 KB 71818
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 72634
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รูปเล่มรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 72553
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 72601
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 72633
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 72586
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 72620
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 72597
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 72626
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 72600
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 72637
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 72602
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 72633
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 72587
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 72624
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 72587
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 72608
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 72582
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 72625
งานประกันคุณภาพ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 7962
ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 7962
SAR SILA 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 19712
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 72617
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 72623
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 72626
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 72617
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 72606
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 72613
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 72605
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 72602
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 72701
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 72595
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 72664
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 72674
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 72721
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 72904
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 73074
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 72859
กลุ่มบริหารงานบุคคล
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.39 KB 72578
(ปรับปรุงโควิด)เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 29.42 KB 72582
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 72673
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 72647
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 72622
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 72594
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 72598
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 72770
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 72870
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 72744
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 72860
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 72823
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 72925
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 72746
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 72863
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 72736
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 72931
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 72764
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 72853
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 72823
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 72706
เอกสารงานวิชาการ
ฟอร์มแบบทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.56 KB 72431
ฟอร์มแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 60.14 KB 72453
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 72625
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 72830
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 72676
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 72673
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 72746
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 73277
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 73107
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 72733
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 72938
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 73144
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 72870
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 72768
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 72912
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 72797
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 73002
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 72779
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 72920
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 73310
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 73141
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 74331
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 72781
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 72674
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 72974
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 74495
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 72845
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 72697
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 72829
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 72692
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 72826
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 72708
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 72726
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 72670
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 72664
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 72729
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 72659
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 72584
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 72608
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
6_แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (13 ตัวชี้วัด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 72588
5_ประกาศนับชั่วโมงภาระงานอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 72602
4_PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 72643
4_PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 72626
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 72572
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 72586
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.79 KB 72609
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 72579
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 72576
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 72598
อื่นๆ
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 72614
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.07 KB 72595
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.13 KB 72594
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 103.19 KB 72899