ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์ม บันทึกผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.74 KB 26
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 142.07 KB 22
ตัวอย่างรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.13 KB 17
เล่มรายงานผลการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 175.41 KB 293
เอกสารแผนงานโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.24 KB 79
ปฏิทินปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 111
ตารางประมาณการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.35 KB 230
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม Word Word Document ขนาดไฟล์ 39.73 KB 360
แบบสรุปการดำเนินกิจกรรม PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.09 KB 179
โครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.09 KB 394
ผง2 update2562 Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 497
งาน update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 258
กิจกรรม update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 51.16 KB 448
โครงการ update 18102560 Word Document ขนาดไฟล์ 50.88 KB 258
งานพัสดุ
เอกสารครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ(1) 68
บันทึกข้อความจัดซื้อ-จัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.79 KB 224
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.7 KB 21
ชล.ศจ.07 หน้าปกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 750 KB 23
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.54 KB 15
ชล.ศจ.06 บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 26
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.24 KB 19
ชล.ศจ.05 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน1 Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 23
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.26 KB 22
ชล.ศจ.04 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 37
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.1 KB 21
ชล.ศจ.03 แบบสรุปนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 26
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.24 KB 17
ชล.ศจ.02 คัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB 26
ชล.ศจ.01 SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.81 KB 15
ชล.ศจ.01 SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 172.5 KB 21
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.87 KB 16
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19 Word Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 51
งานประกันคุณภาพ
รายงานประเมินฉบับสมบูรณ์โรงเรียนศีลาจาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.36 KB 28
การให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.93 KB 45
กำหนดค่าเป้าหมาย 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.01 KB 53
ประกาศค่าเป้าหมาย2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 45
มาตรฐานการศึกษา(่ต่อ) JPEG Image ขนาดไฟล์ 287.85 KB 39
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 40
ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานฯคณะกรรมการสถานศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 350.22 KB 36
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.48 KB 35
SAR SILA 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 72
SAR SILA 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 685.74 KB 31
มาตรฐานการศึกษาปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 100
ค่าเป้าหมายประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 105
มาตรฐาน2561 Word Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 152
เอกสารมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 332
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 379
มาตรฐานของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.59 KB 289
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียน 2563(คำสั่งที่ 62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.49 KB 48
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 21.2 KB 73
ปะหน้าการประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.11 KB 51
แบบประเมินลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.64 KB 33
ประเมินเงินเดือนลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 22.79 KB 36
แบบรายงานการไปประชุม/อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.45 KB 201
แบบฟอร์ม SAR สำเร็จรูป 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.19 MB 298
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 29.58 KB 178
บันทึกการพัฒนาตนเองID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 100.01 KB 289
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลจากสพม.1(2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.71 KB 255
แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 354
จัดอันดับความสำคัญสมรรถนะที่ต้องพัฒนา(เอกสารหมายเลข4) Word Document ขนาดไฟล์ 15.43 KB 188
สรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา (เอกสารหมายเลข3) Word Document ขนาดไฟล์ 203 KB 273
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข2) Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 176
แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข1) Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 287
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.9 KB 187
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 110.91 KB 292
งานวัดและประเมินผล
ตัวชีวัดที่ต้องรู้กับควรรู้ทุกกลุ่มสาระ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.53 MB 230
คะแนนโอเน็ตปี57-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.84 MB 144
เอกสารงานวิชาการ
เอกสารนิเทศการสอน62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.07 KB 52
แบบรายงาน PLC .Word Word Document ขนาดไฟล์ 41.6 KB 228
แบบรายงาน PLC .pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.27 KB 113
LogBook ฉบับ Pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.46 KB 114
LogBook ฉบับ Word Word Document ขนาดไฟล์ 113.58 KB 178
รายชื่อนักเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83 KB 576
รายชื่อนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114 KB 518
ตารางติวO-NET ม.3 และม.6 ภาคเรียนที่1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 170
ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 598.94 KB 343
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 990.78 KB 535
แผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 115.8 KB 299
องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 206
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 95.98 KB 341
09รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.46 KB 204
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Word Document ขนาดไฟล์ 111.65 KB 430
08แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.9 KB 167
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 96.1 KB 330
07โครงสร้างรายวิชา(Course Syllabus) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 478
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 433
06ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.33 KB 1042
05คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 12.25 KB 204
05คำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.01 KB 114
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.25 KB 333
04แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.76 KB 265
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 12.08 KB 250
03หลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.09 KB 132
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 11.83 KB 236
02ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 127
01ปกแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 154.52 KB 243
01ปกแผนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.55 KB 146
โครงการห้องเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 63 Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 158
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างจดหมายนำนักเรียนร่วมกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 113
ตัวอย่างจดหมายราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 109
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 171
ตัวอย่างคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 31.87 KB 97
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.71 KB 24
บันทึกข้อความ (ไม่มาคุมแถว หรือคุมแถวช้า) doc Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 47
เอกสารประกอบการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21)
6_แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ (13 ตัวชี้วัด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 18
5_ประกาศนับชั่วโมงภาระงานอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 32
4_PLC-SILA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.42 KB 12
4_PLC-SILA Word Document ขนาดไฟล์ 82.85 KB 19
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.52 KB 14
3_บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 21
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.79 KB 26
2_วฐ.2 แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 16
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.29 KB 17
1_บันทึกข้อความ ขอประเมินวิทยฐานะ ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 29