ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Open house
Banner
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แข่งขันกิจกรรมวันที่ 18 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 มกราคม 2561
รายละเอียดการสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขัน
สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.silacharn.ac.th
โทร 0-2587-2934 ต่อ 113

 
ส่งใบสมัคร
– ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
– ทางไปรษณีย์
– E-mail : silaVichakarn@gmail.com หรือ โทรสาร 0-2911-5813

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
หนังสือเชิญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.7 KB
กำหนดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.07 KB
แบบตอบรับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.04 KB
กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระที่จัดการแข่งขัน
มีดาวโหลดรายละเอียดการแข่งขัน และดาวโหลดใบสมัคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.79 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.42 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.87 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.14 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.75 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.01 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.5 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.36 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.89 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.47 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.89 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.64 KB
เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.24 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.83 KB
เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.96 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.67 KB
เกณฑ์การแข่งขัน งานห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.39 KB
ใบสมัครร่วมการแข่งขัน งานห้องสมุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.42 KB