ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรื่อง ประเภทของวงดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 642.17 KB
เรื่อง ศัพท์สังคีตที่เกี่ยวกับความเร็วของจังหวะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
เรื่อง หลักในการชมการแสดงนาฏศิลป์ที่ดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB
เรื่อง องค์ประกอบดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB