ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรื่อง ประวัติเครื่องดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.5 KB
เรื่อง นาฏศิลป์ไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
เรื่อง การไหว้ครูดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.5 KB
เรื่อง พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.85 KB
เรื่องประเภทของเพลงไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB