ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม.1

84

53

137.2

71

62

133.3

115

89

204.4

27

40

67.5

41

38

79.6

27

38

65รวม

365

320

685           ข้อมูลจากระบบ  DMC       ณ   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559                                                         

                                

  จำนวนห้องเรียน

         1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 12 ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 1         4   ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 2         4   ห้องเรียน

              มัธยมศึกษาปีที่ 3         4   ห้องเรียน

        2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน 14 ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 4        4   ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 5        5  ห้องเรียน

             มัธยมศึกษาปีที่ 6        5   ห้องเรียน