ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 600,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดในส่วนงานทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 500,000 บาทและได้รับบริจาคจากคุณนายปราณี อำไพวิทย์จำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารจริยธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น