ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคาร 4 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น แบบพิเศษ 1 หลัง ชั้นที่1 เป็นโรงอาหารและชั้นที่ 4 เป็นโรงพลศึกษา