ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น แบบพิเศษ