ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.5 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น แบบพิเศษ